NOVINKY

DOVOZ NEREZOVÉHO MATERIÁLU DO 24 HODÍN

 

KAMEROVÉ ZARIADENIE

 

Kamerové zariadenie Wohler

Firma REA-S s.r.o. rozšírila svoje portfólio služieb. Disponuje kvalitným kamerovým zariadením, ktoré je predurčené na kontrolu potrubia, pri ktorom...

O NÁS

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Rea-sSpoločnosť začala pôsobiť na slovenskom trhu v roku 1992 a jej činnosť bola pôvodne zameraná na realizáciu a servis čerpadiel a armatúr, postupne sa rozšírila aj o nákup a predaj hutného a nerezového materiálu. Počas svojho pôsobenia si spoločnosť vybudovala vynikajúcu povesť vďaka riešeniu najnáročnejších úloh v oblasti výroby čerpadiel a výroby zložitých technologických celkov.

FIREMNÁ STRATÉGIA

Cieľom spoločnosti REA-S s.r.o. je pomáhať zákazníkom vyvíjať nové výrobky, resp. realizovať technologické celky a zvyšovať svoju produktivitu prostredníctvom koncepcie komplexného uspokojovania ich potrieb. Naši špecialisti Vám pomáhajú vyberať efektívne riešenie a ten najlepší výrobok. Jeho vzhľad a parametre upravujú tak, aby vyhovoval požadovanému účelu pri minimálnych nákladoch.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽERSTVA

Rea-s
  1. Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaného produktu pre zákazníka, o ochranu životného prostredia a ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov patrí medzi prioritné povinnosti výkonného manažmentu spoločnosti a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.
  2. Za zlepšovanie kvality poskytovaného produktu pre zákazníka, dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov sú prednostne zodpovední všetci riadiaci zamestnanci spoločnosti, ktorí organizujú a riadia účasť všetkých svojich podriadených smerom k naplneniu prijatých cieľov kvality, environmentu a BOZP.
  3. Zabezpečovanie a neustále zlepšovanie kvality poskytovaného produktu pre zákazníka, neustále zlepšovanie a prevencia pred vznikom environmentálnych nezhôd, rizík náhodného znečistenia, náprav poškodení a dôsledkov na životné prostredie, zlepšovanie výsledkov starostlivosti o zdravie a bezpečnosť pri práci je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.
  4. Dosahovaním kvality poskytovaného produktu pre zákazníka, starostlivosťou o ochranu životného prostredia a BOZP trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu.

CIELE KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP

a) Riadiaci zamestnanci na všetkých úrovniach sú zodpovední za to, že ich podriadení pochopia potrebu zavedenia ISM a budú aktívne spolupracovať pri tvorbe a implementácii riadiacej dokumentácie ISM.

b) Každý zamestnanec je osobne zodpovedný za kvalitu vykonávanej práce, ochranu životného prostredia, BOZP na pracovisku a jej zdokumentovanie podľa platného dokumentovaného postupu.

c) Každý zamestnanec spoločnosti je povinný na každý zistený nedostatok resp. nesúlad vo vykonávanej činnosti vzhľadom k ISM upozorniť zodpovedného spoluzamestnanca.

d) Požiadavky zákazníka sú pre každého zúčastneného zamestnanca spoločnosti záväzné. Musia byť preto podrobne preskúmané a iba tie, ktoré sú spoločnosťou zabezpečiteľné, môžu byť prijaté.

e) Byť schopným plniť požiadavky zákazníka znamená mať určené dostatočné a aktuálne kompetencie (zodpovednosť a právomoc) v organizačnom poriadku, za aktualizáciu ktorého uplatnením návrhu na zmenu preto zodpovedá každý zamestnanec spoločnosti.

f) Plnenie cieľov kvality, environmentu a BOZP je pre každého zamestnanca spoločnosti povinnosťou, ktorá postupne musí prerásť v samozrejmosť a motiváciu k vyššej aktivite.

g) Overovať napĺňanie politiky a cieľov kvality, environmentu a BOZP:

-plánovanými a neplánovanými internými auditmi,
-realizáciou nápravných a preventívnych opatrení,
-vytváraním dostatočných materiálnych, technických, finančných a ľudských zdrojov.

POLITIKA KVALITY

Rea-s
  1. Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu.
  2. jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako základný predpoklad dlhodobého úspechu.
  3. Efektívna a systematická komunikácia a spolupráca s dodávateľmi je neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
  4. Naším cieľom je spokojnosť zákazníka pred, počas a po každej obchodnej aktivite bez ohľadu na jej zložitosť. Za každých okolností spoločnosť urobí maximum, aby zaistila stabilné obchodné, finančné a prepravné služby, a tým dosiahla dlhodobý prospech nie len pre spoločnosť REA-S s.r.o., ale aj jej zákazníka.
  5. Neustálym vzdelávaním a výchovou pracovníkov zvyšovať ich kvalifikáciu a povedomie o kvalite, pretože spoločnosť REA-S s.r.o., prezentuje každý pracovník prostredníctvom výsledkov svojej práce, svojho chovania a vystupovania.
  6. Manažment spoločnosti zodpovedá za to, že kvalita, ekológia a bezpečnosť pri práci sú nedeliteľnou súčasťou celkových zámerov, plánov a rozhodovacích procesov.